• Yeni Hayvancılık Destekleri

ARICILIK, İPEKBÖCEKÇİLİĞİ, KAZ VE HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ

Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması, girişimciliğin teşvik edilmesi, yetiştiricilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda istihdama katkı sağlayacak arıcılık, ipekböcekçiliği, kaz ve hindi yetiştiriciliğinde üretimin artırılması, kalitenin yükseltilmesi için damızlık işletmelerinin ve ticari modern işletmelerin kurulmasına yönelik usul ve esasların belirlenmesidir.

ARICILIK

Bakanlıkça belirlenecek illerde, AKS’ye kayıtlı en az 30 arılı kovana sahip veya arı yetiştiriciliği konusunda eğitim aldığını belgeleyen kişiler desteklemelerden yararlandırılır.

Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.

Yetiştiriciler 3 yıl süre ile faaliyetini sürdüreceğine ve almış olduğu makina, alet ve ekipmanı bu süre boyunca işletmesinde faal tutacağına dair taahhütname verir.

DAMIZLIK VE TİCARİ KAZ, TİCARİ HİNDİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bakanlıkça belirlenen illerde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, 500 adet kapasiteli ticari kaz ile 1.000 adet kapasiteli ticari hindi işletmeleri desteklenir.

Uygulama rehberinde belirtilecek  esaslar çerçevesinde yatırım için başvurusu onaylanan yetiştiricilere, damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımı için destekleme ödemesi yapılır.

Destekleme ödemesi, yatırımcı tarafından hayvanların teminini müteakip gerçekleştirilir.

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİ

Bakanlıkça belirlenecek illerde dut bahçesi tesisi ve ipekböceği besleme evi yatırımı için hibe desteği uygulanır.

 

DAMIZLIK KOÇ TEKE YETİŞTİRİCİLİĞİ YATIRIMLARININ  DESTEKLENMESİ

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği ve Merkez Birliğine üye damızlık koyun keçi yetiştiricileri il birliklerince, 500 baş kapasiteye sahip damızlık koç-teke üretimine yönelik yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 500 başa sahip olacak şekilde artırılmasını, rehabilitasyon yatırımlarını ve bu işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiricileri kapsar.

Desteklemeden yararlanacaklar

Bu Tebliğ kapsamındaki desteklerden;

a) Yeni yatırım projelerinde inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı olarak belirlenen projelerle başvuran birlikler,

b) Rehabilitasyon veya kapasite artırımı projelerinde bu Tebliğ kapsamındaki yatırım konularını ihtiva eden bir proje ile başvuran birlikler,

c) Bu işletmelerden damızlık koç-teke alan birlik üyesi yetiştiriciler, yararlanır.

Başvuru yeri, istenecek belgeler ve zamanı

1) Bu desteklemeden yararlanmak isteyen Birlikler Bakanlıkça belirlenmiş illerde ve süresinde kuruluşun bulunduğu ildeki yatırımın yapılacağı il müdürlüğüne müracaat eder.

2) Birliklerce yeni kurulan veya kapasitesi artırılan işletmelerden damızlık koç-teke alımı yapacak Birlik üyesi yetiştiriciler, bulundukları destekleme kapsamındaki il müdürlüğüne müracaat eder.

3) Başvurular yapıldığı yıl için geçerlidir.

4) İstenecek belgeler Genel Müdürlük tarafından hazırlanıp Bakanlık internet sayfasında yayımlanan uygulama rehberinde belirtilir.

5) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının aynı konudaki faiz indirimi ve hibe desteği niteliğindeki desteklerinden faydalanan birlik ve yetiştiricilerin Karar kapsamındaki başvuruları değerlendirilmez. Birlik ve yetiştiriciler, koç-teke alımı ve ağıl yatırımı konusunda Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulanan faiz indirimi veya hibe desteği programlarından yararlanmadığına, yararlanmış ise Karar kapsamındaki hibe desteğinin iptal edileceğini kabul ettiğine dair taahhütname verir.

Yatırım konuları ve hibe oranları

 Bu Tebliğ kapsamında kurulacak işletmelere aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği uygulanır:

a) Yeni yatırım veya kapasite artırımı/rehabilitasyon konusunu kapsayan inşaat yapımı, makina alet ve ekipman alımına ait gerçekleşme tutarının % 50’si,

b) Bu işletmelerden damızlık koç-teke satın alan birlik üyesi yetiştiricilere alım tutarının %50’si.

Yatırım konuları hakkında genel esaslar

1) Yatırım yapan birlikler ağıl inşaatı, kapasite artırımı/rehabilitasyon, makina, alet ve ekipman alımı desteklerinden bir kez yararlandırılır. Koç-teke alımı desteklemesinden birlikler yararlanamaz.

2) Yetiştiriciler, her elli baş anaç hayvana kadar bir baş koç-teke olmak üzere en fazla beş baş koç-teke alabilir ve destekleme hibesinden bir kez yararlandırılır.

3) Birliklerce kurulacak veya kapasitesi artırılacak işletmelerden ilk 500 (beşyüz) baş damızlık koç-teke alımının desteklenmesinden sonraki takip eden yıllarda koç-teke hibesinin devam edip etmeyeceği bütçe imkanları dahilinde Bakanlıkça belirlenir.

4) Hibeye esas yatırım konularına ait tutarların üst sınırı, bütçe imkânları dikkate alınarak Bakanlık merkez proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenip il müdürlüklerine bildirilir.

5) Onaylanan yatırım tutarının üst sınırını aşan kısmı, aynî veya nakdi katkı olarak birlik tarafından karşılanır.

6) Karar kapsamında uygulanacak hibe desteğinden, projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatırımını tamamlayanlar yararlanır.

7) Birlikler, kredi veya vergi teşviklerinden yararlanabilirler.

8) Uygulama rehberi Genel Müdürlükçe hazırlanır ve yayımlanır.

9) Kapasite artırımı/rehabilitasyon projesi, inşaat ile makina ve alet-ekipman alımı konularından en az birini kapsar.

İnşaat yatırımları için;

a) Birlik, proje gereğince yapacağı yapı ve tesislerle ilgili her türlü izinleri yetkili mercilerden almak ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uymak zorundadır. Ancak, inşaat izni ve yapı kullanım ruhsatının alınması süreci; termin planında belirtilenden daha uzun sürecekse ilgili birimlerden olumlu görüş ve birlikten taahhütname alınmak koşulu ile bu fıkra kapsamı dışında tutulur.

b) İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ağıl, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

c) Rehabilitasyon projeleri; kapasite artırımına konu ağıl, taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

ç) İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

Yetiştiricilerin satın alacağı damızlık koç-tekeler;

a) Uygulama rehberinde belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir. Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar bölgedeki yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan hâkim ırk olur.

b) Damızlık olarak yetiştirilecek hayvanlar, halk elinde ıslah projesi kapsamında olan işletmelerden, Bakanlık küçükbaş hayvanların ırk ıslahına yönelik soy kütüğü ve ön soy kütüğü kayıtlarının tutulduğu işletmeler ile TİGEM işletmelerinden temin edilir.

c) Hibe kapsamında birliklerce alınan ve satılan damızlık materyalin seçimi, il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde belirlenen teknik kriterler ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Desteklemeye esas damızlık koç-teke birim fiyatları, merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

Makina, alet ve ekipmanlar için;

a) Makina, alet ve ekipmanlar yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak makina alet ve ekipmanlar için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

b) Makina, alet ve ekipmanlar; gübre sıyırıcı, yem kırma, karma ve dağıtmayı kapsar. Kapasite artırım veya rehabilitasyon projeleri, tüm ekipmanları kapsayacak şekilde hazırlanabileceği gibi, işletmenin bu ünitelerden herhangi birine sahip olması durumunda sadece diğer ünite için başvuru yapılabilir.

c) Makina, alet ve ekipmanların birim fiyatı, valilik oluru ile belirlenen fiyat tespit komisyonu tarafından belirlenir. Destekleme hak edişlerinde komisyonun belirlediği fiyat esas alınır.

 

Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanacaktır.

İlgili tebliğ 15/04/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Destekleme için Başvuru Rehberleri ve Başvuru Zamanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web sayfasında ilan edilecektir.