Yenilenebilir Enerji Yatırımları

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARI

 

Uygun harcama tutarı en az 5.000 avro en fazla 500.000 avro

 

Destek Oranı  %65

Yenilenebilir enerji yatırımları; elektrik, ısı, ışık, gaz vb. üretimi için. Uygun yararlanıcılar diğer çiftlik faaliyetleri çeşitlendirme aktivitelerinden ve bu tedbir kapsamındaki iş geliştirme faaliyetlerinden bağımsız olarak, elektriği, elektrik dağıtım şirketlerine satarak kar elde etmek amacı ile yenilenebilir enerji kaynaklarına yatırım yapabilirler.

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

■ Bu faaliyet kapsamındaki yatırımların, başvuru sahibinin statüsüne bakılmaksızın kırsal bir alanda olması gerekmektedir.

■ Elektrik, ısı, ışık, gaz üretimi amacı ile her türlü yenilenebilir enerji faaliyetleri (hidroelektrik hariç), aşağıda belirtilenler dahil olmak üzere uygundur; biyoyakıt, biyo-gaz, biyo-kütle, konsantre güneş enerjisi, jeotermal, güneş enerjisi, termal güneş enerjisi, fotovoltaik, rüzgar pompaları, rüzgar türbinleri ve yukarıda belirtilenlerin kombinasyonları.

■ 1 MW kapasiteye kadar olan yenilenebilir enerji yatırımları (mikro-kojenerasyon yatırımları için 100 kWe’ye kadar) desteklenecektir.

■ Eğer yatırım yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilmesini hedefliyor ise, ulusal şebekeye bağlanılması zorunludur ve aşağıda belirtilen koşullar karşılanmalıdır:

– Başvuru sahibi, başvuru paketi ile birlikte, şebekeye bağlantının mevcut olduğunu tasdik eden ve yetkili kurum tarafından verilen (elektrik dağıtım şirketleri, organize sanayi bölgeleri, Türkiye Elektrik Dağıtım Şirketi vb.) bir doküman/sertifika sunacaktır.

– Başvuru sahibi nihai ödeme talebi paketi ile birlikte ilgili makamlar tarafından verilen geçici kabul tutanağını sunacaktır

Uygun Harcamalar

  • Makine  ekipman alımı
  • Yapım işleri
  • Mühendislik harcamaları
  • Danışmanlık harcamaları

 

Sıralama kriterleri

Başvuru sahibi (gerçek kişi olması durumunda kendisi, tüzel kişiliklerde ise tüzel

kişiliği temsil ve ilzama yetkili olan kişi) başvurunun sunulduğu tarihte 40 yaşının

altındaysa.

10 puan

Başvuru sahibi, dağ veya orman köylerinde faaliyette bulunan bir çiftçiyse

10 puan

Yatırım bir kadın girişimci tarafından gerçekleştirilmekteyse veya proje sahibi bir

kadınsa

10 puan

Başvuru sahibinin, ekonomik faaliyet alanında bir mesleki sertifikası, diploması

veya 3 yıl deneyimi bulunuyorsa

10 puan

Yatırım, kabul edilmiş bir Yerel Kalkınma Stratejisine dayanıyor ve bu strateji

üzerine inşa edilmişse

10 puan

Başvuru sahibi bir üretici örgütü, birliği veya kooperatifiyse

10 puan

Başvuru sahibi yatırımın yapıldığı bölgede yaşayan bir

gerçek kişi ise.

20 puan