Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-1 SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİNİŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

(Proje Bütçesi: Süt Toplama 25,000-1.500,000/Süt İşleme 15,000-3.000,000 EURO)

(DESTEK ORANI %50)

“Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” Alt Tedbiri

Amaç; 

Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin amacı;

Süt İşleyen İşletmeler için (Bütçe Kalemi 1)

(a) Kapasiteleri günlük 10-70 ton arasında olan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenerek

 • Topluluk standartlarına ulaştırılması,
 • Yeni teknolojiler kullanarak performanslarının ve rekabet güçlerinin artırılması.

(b) Modern süt sağım üniteleri ve soğutma tanklarına sahip süt üreticileri/üretici örgütleri ile tedarik sözleşmeleri imzalamış olan süt işleme tesislerin sunduğu projelerin desteklenmesi yoluyla,

 • Entegre süt toplama ve işleme ağının kurulmasının teşvik edilmesi

(c) Kısıtlı sayıdaki mikro işletmenin (günlük 10 tondan az kapasiteye sahip olanlar)

 • Topluluk standartlarına ulaşmasının desteklenmesi ve
 • Günlük kapasitelerinin ekonomik sürdürülebilirlik eşiği olarak belirlenen 10 tona ulaştırılması,

Süt Toplama Merkezleri için (Bütçe Kalemi 2)

 • Süt toplama merkezlerinin kurulması konusunda destek verilmesi amaçlanmaktadır.

Desteklenecek Yatırımlar 

 • Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir.
 • Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 • Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri çerçevesinde başvuru aşamasında ilde süt sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur

Uygun Harcama Tutarı

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “3.1 Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

a) Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1) için en az 50.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro

b) Süt Toplama Merkezleri (Bütçe Kalemi 2) için ise en az 25.000 avro ve en fazla 1.000.000 avrodur.

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

1. 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık cirosu veya yıllık bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ya da orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,

 

İşletme;

a) Süt İşleyen İşletmeler (Bütçe Kalemi 1)

 • Günlük en az 10 ton, en fazla 70 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

b) Süt Toplama Merkezleri (Bütçe Kalemi 2)

 • Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
 • Günlük 10 ton/gün’den daha az kurulu işleme kapasitesine sahip olan işletmeler ise, yatırım sonunda günlük en az 10 ton kurulu işleme kapasitesine sahip olacağını ve “Çevre İzin Belgesi” veya “Çevre İzin ve Lisans Belgesi”ni temin edeceğini taahhüt etmek koşuluyla başvuruda bulunabilir. Başvuru kabul edilirse söz konusu taahhüt yatırım sonunda belgelendirilmeli ve son ödeme talep paketi ile birlikte başvurunun yapıldığı İl Koordinatörlüğüne sunulmalıdır.

b) Süt Toplama Merkezleri (Bütçe Kalemi 2)

 • Günlük en fazla 70 ton süt toplama kapasitesine sahip olmalıdır.
 • 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ya da 1581 sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri Kanunu ya da 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanununa göre kurulmuş olmalıdır (sadece üretici örgütleri için).
 • Yatırımın sonunda süt toplama merkezinin tamamında AB hijyen standartları sağlanmalıdır.

Yukarıda belirtilen şartları sağlayan işletmeler “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ilgili bilgi, resmi belge ve taahhütnameleri sunmak kaydıyla destek için başvuruda bulunabilirler.

6. Başvuru sahibi (tüzel kişi olması durumunda tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişi) başvurusu teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalıdır. (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

Desteklenen Harcamalar:

 • Süt ve süt ürünleri işleme tesislerinin modernizasyonu ve/veya genişletilmesine yönelik inşaat işleri
 • Yeni bir süt ve süt ürünleri işletmesinin veya mevcut bir işletmede yeni süt ve süt ürünleri işleme tesislerinin kurulumu için gerekli inşaat işleri
 • Süt ve süt ürünlerinin işlenmesi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması
 • Hijyen ve kalite kontrolü amacıyla makine, ekipman ve teknolojinin satın alınması
 • Hijyen ve kalitenin iyileştirilmesi amacıyla kullanılacak makine, ekipman ve teknoloji satın alınması
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar için gerekli makine, ekipman ve sistemlerin satın alınması
 • Çevre korunmasına yönelik ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için kurulacak tesislerin inşaat işleri
 • Ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için makine ve ekipman satın alınması
 • Ürün paketleme sistemleri (gramajlama, dolum, paketleme, etiketleme) için gerekli olan makine ve ekipmanın satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (izlenebilirlik, denetleme, görüntüleme, kayıt, ısıtma/soğutma kontrolü için) satın alınması
 • Sütü analiz etmek ve iyi ve kötü kalitedeki sütü ayırdetmek ( mevzuata uygun sütü belirleyebilmek) için gerekli ekipmanın satın alınması
 • Süt toplama merkezinin kurulumu, genişletilmesi ve modernizasyonu için gerekli inşaat işleri
 • Hijyen ve ürün kalitesinin kontrolü ve iyileştirilmesi ve sütün kalitesinin belirlenmesi için gerekli fiziksel ve kimyasal analizlere yönelik makine, ve ekipman satın alınması
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlar için gereken makine, ekipman ve teknolojinin satın alınması
 • Süt depolama ve soğutma için gerekli olan makine ve ekipmanın (soğutucu, dondurucu, soğutma-hava kompresörü, soğutma tankları) satın alınması
 • Süt taşımak için kullanılan makine ve ekipmanın (güğüm, tank, tanker, soğutuculu taşıma araçları) satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımların ve özel teknolojik ekipman (izlenebilirlik, denetleme, görüntüleme, kayıt,  ısıtma/soğutma kontrolü için) satın alınması