Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU

ET ÜRETEN TARIMSAL İŞLETMELER

 

 

Uygun harcama tutarı en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro

Destek Oranı  %60

                *Başvuru sahibi 40 yaşın altında olması durumunda destek oranı %5 artar

                *Yatırım dağlık alanda yapıyorsa destek oranı %5 artar

Atık madde depolama ve atık yönetimi içeren yatırımlar için ilave %10 destek sağlanacaktır. Belirtilen bu ilave %10 destek sadece atık depolama ve atık yönetimi amacıyla yapılacak harcama kalemleri için geçerlidir.

Destek programı uygunluk kriteri;

Kırmızı Et

 •  En az 30, en fazla 250 sığır, veya
 • En az 10, en fazla 50 manda, veya
 • En az 100, en fazla 500 koyun, veya
 • En az 100, en fazla 500 keçi.

Kanatlı Eti

 • En az 5.000, en fazla 50.000 broyler, veya
 • En az 1.000, en fazla 8.000 hindi,
 • En az 350, en fazla 3.000 kaz kapasitesinde olmalıdır.

Uygun Harcamalar

 • Makine  ekipman alımı
 • Yapım işleri
 • Mühendislik harcamaları
 • Danışmanlık harcamaları

 

Sıralama kriterleri

 • 100 baş altı süt ineği                                                                                                   40 puan
 • Yatırım uygun harcama toplamı 500.000 TL veya altında ise                                     20 puan
 • Başvuru sahibinin ikamet adresi ile yatırımın yapıldığı ilçe aynı ise                            20 puan
 • Başvuru sahibi kadın ise                                                                                             10 puan
 • Yatırım yenilenebilir enerji içeriyorsa                                                                          10 puan

 

 

 

 

 Desteklenecek Yatırımlar

 •  Bu program yalnız et üreten tarımsal işletmelerden yukarıda belirtilen tanımlara uyan mevcut ve yeni “et üreten/üretecek küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerce” yapılacak yatırımlara  ilişkindir.
 •  Başvuru Çağrısı kapsamında, başvuru sahipleri; tarımsal işletmelerindeki besi hayvanlarının sağlığının ve elde edilen ürünlerin kalitesinin iyileştirilmesine, barınak ve depoların  modernize/inşa edilerek hijyenik hale getirilmesine, kaliteli yem üretimini etkileyecek tarımsal mekanizasyonun kullanılmasına, çevre dostu üretime yönelik projeler sunmaya davet  edilmektedir.
 •  Yatırımlar yukarıda belirtilen “Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikleri sağlamalıdır.
 •  Başvuru şartı olarak mevcut tarımsal işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 •  Yatırımın sonunda, halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı, iş güvenliği, çevre koruma konularında ilgili AB standartları karşılanmalıdır. Bu konuda yapılması gerekenler  www.tkdk.gov.tr adresinde “Yatırım Kapsamında Uyulması Gerekli Minimum Koşullar” dokümanı ve “Hayvancılık İşletmeleri İçin AB Standartları Kriterleri” dokümanlarındabaşvuru  sahiplerinin bilgilerine sunulmaktadır.

Başvuru Sahibinin Sağlanması Gereken Koşullar

Başvuru sahibi (tüzel kişilik ise tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru sunulduğu tarihte 65 yaşın üzerinde olmamalı (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

Başvuru sahibi; gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişilik ise yetkili kişisi; Başvuru yapılan alanda Tarım Meslek veya Teknik Lisesi diploması veya ilgili alanda uzmanlık üzerine ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora diplomasına sahip olmalıdır,

Veya;

•             Tarım veya ilgili bir uzmanlık alanında en az 3 yıl çalıştığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan hizmet dökümü,

Veya;

•             Hayvan kayıt sistemine en az 3 yıl kayıtlı olduğunu gösteren belge ibraz edilmelidir.

 

Uygun Harcamalar – Bütçe Kalemi 1

 • Kapalı, açık veya yarı açık ahırlara öncelik verilmesi kaydıyla, ahırların/ağılların ve hayvan barınaklarının  inşası/genişletilmesi /modernizasyonu  **İdari bina(ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvalet ve banyo) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yolları kapsar
 • Depo binaların inşası ve/veya yenilenmesi (su depoları, kaba yem deposu, kesif yem deposu/silosu ve silaj deposu /çukuru).
 • Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi (parça ve malzeme depoları da dahil)
 • Silaj makine ve ekipmanı satın alınması
 • Yem hazırlama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması
 • Yem muamele etme ve dağıtma sistemleri için makine ve ekipman satın alınması
 • Yem depolama için makine ve ekipman satın alınması
 • Gübre toplama ve depolamaya yönelik inşaat işleri ile makine ve ekipman alımı
 • Gübre temizleme, taşıma, muamele ve işleme için inşaat işleri ile makine ve ekipman satın alınması
 • Kompost tesislerinin kurulumu ve yenilenmesi için inşaat işleri ile makine ve ekipman satın alınması
 • Hayvan bakımı (tartma, dezenfeksiyon, tırnak ve boynuz bakımı, kaşağı, aşılama) yönelik makine ve ekipmanın satın alınması
 • Topluluğun hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanı satın alınması
 • Hayvanların içme suyu ihtiyacının Topluluk hayvan refahı standartlarına uygun olarak karşılanması için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Çayır, mera ve otlaklar için çit ve kapıların yapımına yönelik inşaat işleri
 • Gübrenin işlenmesi amacıyla çiftlik tipi biyogaz üretim tesisinin kurulması/yenilenmesine yönelik  inşaat işleri
 • Biyogaz üretim tesisi için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman((aktivite ölçümü, tanımlama, rasyon hazırlama, denetleme/belirleme, görüntüleme, kayıt için) satın alınması

Uygun Harcamalar – Bütçe Kalemi 2

 • Kanatlı kümesleri (broyler ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu için gerekli inşaat işleri   **İdari bina(ofisler, yemek odası, soyunma odası, tuvalet ve banyo) ve bekçi kulübesi, jeneratör odası, ihata duvarı/çitler, işletme içi yolları kapsar.
 • Depo binalarının inşası ve/veya yenilenmesi (yem depoları, su deposu, kaba yem ve kesif yem deposu/silosu)
 • Makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi(parça ve malzeme deposu dahil)
 • Kanatlıların fiziksel biyo-güvenliğine yönelik kapı ve çitlerin inşaat işleri
 • Kanatlıların biyo-güvenliği için (pnömatik sistemler, hijyenik turnikeler gibi) makine ve ekipmanın satın alınması
 • 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı ile enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil çevresel otomatik kontrol sistemlerinin kurulmasına yönelik inşaaat işleri ve makine ve ekipmanın satın alınması
 • Yem hazırlama, muamele etme, dağıtma ve depolama sistemleri için makine ve ekipman satın alınması
 • Gübre toplama ve depolamaya yönelik inşaat işleri ile makine ve ekipman satın alınması
 • Gübre temizleme, taşıma, muamele ve işleme için inşaat işleri ile makine ve ekipman satın alınması
 • Kompost tesislerinin kurulması ve yenilenmesi için inşaat işleri ve makine-ekipman satın alınması
 • Hayvan sağlığı ve bakımı (örneğin sağlık taraması, tartma, dezenfeksiyon, gaga kesimi, aşılama) yönelik ekipmanın satın alınması
 • Topluluk hayvan refahı standartlarına uygun nakliye ekipmanı (hareketli kafesler veya modüller) satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (aktivite ölçüm, tanımlama/belirleme, rasyon hazırlama, denetleme, görüntüleme, kayıt için) satın alınması