Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-4 SU ÜRÜNLERİNİNİŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

(Proje Bütçesi:50,000-1.500,000 EURO)

(DESTEK ORANI:%50)

Alt-Tedbir: “Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması”

Amaç; 

Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbirinin amacı:

 • Topluluk standartlarına ulaşmak ve genel performanslarını arttırmak amacıyla, avlanma sonrası kayıpları minimuma indirmek için soğuk zincir uygulamasına öncelik vererek, pazar imkânlarının yatırım için kullanılabileceği öncelikli hedef bölgelerindeki sınırlı sayıdaki illerde mevcut küçük ve orta ölçekli balık işleme tesislerini ve yeni kurulumlarını desteklemek,
 • Yeni iş fırsatlarının geliştirilmesine katkıda bulunmak

Desteklenecek Yatırımlar

 • Bu program yalnızca yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 • Destekten faydalanabilmek için yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 •  Yeni işletmelerin ya da mevcut bir işletmede yeni tesis inşası, su ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri kapsamında, ilde su ürünleri sektörü için kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.

Uygun Harcama Tutarı

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “3.1 Uygun Harcamalar” kısmında açıklanmaktadır. Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması tedbiri kapsamında her bir proje için uygun harcamaların toplam değeri;

50.000 avrodan az ve 1.500.000 avrodan fazla olamaz.

Destek Miktarının Hesaplanması

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Faydalanıcının Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır.

Destekten Yararlanabilecek Maksimum Proje Sayısı ve Bunlara İlişkin Destek Tutarı Sınırı

 • Her bir başvuru sahibi IPARD Programında yer alan tüm tedbir ve alt tedbirler için, IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir; ancak desteklenecek proje sayısı dördü geçemez. Bir başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusunda bulunamaz.

 Bir gerçek kişinin aynı zamanda “tek ortaklı sermaye şirketi kurulumu yoluyla” tüzel kişilik olarak yapacağı başvurular aynı gerçek kişi tarafından yapılmış sayılır ve toplam başvurulabilecek proje sayısı ile harcanabilecek toplam tutara dahil edilir.

 • Başvuru sahibi en fazla dört projeden yararlanma hakkını tek bir alt tedbir kapsamında kullanabileceği gibi, bu dört projesini farklı tedbir-alt tedbirlere de kullanabilir. Ancak;

(a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.

(b) Dört proje de aynı tedbir-alt tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez. IPARD Programı süresince, Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar tedbiri kapsamında her bir faydalanıcının yararlanabileceği toplam uygun harcama değeri en fazla 3.000.000 avro ile sınırlıdır .

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Destek için başvuracak işletmeler;

1. 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu veya bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Mevcut işletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,+

3. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

4. İşletme;

 • En az 100 ton/yıl, en fazla 2000 ton/yıl su ürünleri, balık yağı ya da yumuşakça, çift kabuklu ve kabuklu kurulu üretim kapasitesine sahip olmalıdır

Desteklenen Harcamalar:

 • Yeni bir balıkçılık ve su ürünleri işletmesinin veya mevcut bir işletmede balık ve su ürünleri işleyen tesisin kurulması için gerekli inşaat işleri
 • Yeni balıkçılık ve su ürünleri işletmeleri için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması
 • Su ürünlerinin taze, soğuk ve donmuş muhafazası, şoklanması ve taşınması için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Kesme, iç organ alma, pul kazıma, yıkama, sınıflandırma, kalibre/boylama, temizleme/ayıklama sistemleri için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • İşleme amacına (konserveleme, tütsüleme/fümeleme, salamura etme, filetolama) yönelik sistemler için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Tartma, ambalajlama, paketleme, vakum paketleme, etiketleme sistemleri ve pazarlama için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Çevrenin korunması ve atık yönetimi ile ilgili Topluluk standartlarına ulaşmaya yönelik sistemler (balık unu üretimi ve paketlenmesi, yakma, yakma sonucu oluşan atıkların ve katı atıkların bertarafı, atık su tahliyesi) için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Atık su arıtma (fiziksel, biyolojik veya kimyasal) tesisi için gerekli inşaat işleri
 • Atık su arıtma tesisi için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • İşçi/çalışan güvenliğini sağlamaya yönelik ekipman satın alınması
 • Su ürünlerinin HACCP ilkelerine dayalı prosedürlerini gerçekleştirmesinin geliştirilmesi için plastik kasa alımı
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan diğer yatırımlara yönelik makine, ekipman ve teknoloji satın alınması
 • Laboratuvarlar için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımların ve özel teknolojik ekipman (denetleme, görüntüleme, ısıtma/soğutma kontrolü, kayıt için) satın alınması