Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-3 MEYVE VE SEBZELERİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

 (Proje bütçesi:50,000-1.250,000 EURO)

(DESTEK ORANI :%50)

 

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Tedbiri

Amaç;

Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlamasına Yatırım Alt Tedbirinin Amaçları:

 • Ayıklama, tasnif ve paketleme yapan ve entegre soğuk hava tesisleri bulunan küçük ve orta ölçekli işletmelerinTopluluk standartlarına ulaştırılmasına yardımcı olunması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansın ve rekabet gücünün geliştirilmesi,
 • Depolama ve saklamaya yönelik soğuk hava depolarının kurulması ile hasat zamanında ürünlerin turfanda kullanımının kolaylaştırılması, piyasaların düzenlenmesi, aynı zamanda kayıpların azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesidir

 

Desteklenecek Yatırımlar

 • Bu program yalnızca yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir.
 • Destekten faydalanabilmek için, yatırımların, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak, mevcut işletme ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 • Yeni bir işletme kurulumu ya da mevcut işletme içinde yeni tesis kurulumu, meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması alt tedbiri çerçevesinde başvuru aşamasında ilde meyve sebze sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.

Uygun Harcama Tutarı

Faydalanılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “3.1 Uygun Harcamalar” bölümünde açıklanmaktadır. Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

 • 50.000 avrodan düşük 1.250.000 avrodan yüksek olamaz.

 Destek Miktarının Hesaplanması

Faydalanıcı tarafından, yukarıda belirtilen alt ve üst sınırlar içerisinde kalmak kaydıyla, bildirilen uygun harcama tutarının %50’sini Kamu Katkısı (AB ve Türkiye Cumhuriyeti Katkısı), diğer %50’sini ise Başvuru Sahibinin Katkısı oluşturacaktır. Başka bir ifadeyle, uygun harcamaların %50 nispetindeki kısım için destek sağlanmaktadır

 İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Destek için başvuran işletme;

1. Küçük ve Orta Ölçekli İşletme tanımı içinde yer almalı; yıllık çalışan sayısı 250 kişiyi aşmamalı ve yıllık ciro veya yıllık bilanço miktarı 40 milyon TL’yi aşmamalı.

2. İşletmeler aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu.
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”.
 • 5. Başvuru sahibi;
 • Başvuru sahibinin gerçek kişi veya tüzel kişi (üretici örgütü dışında) olması durumunda, başvuru sahibi Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı meyve ve/veya sebze üreticisi olmalıdır.
 • Üretici örgütü ise, 5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında tanımlanan bir üretici örgütü olmalıdır.
 • 5957 Sayılı “ Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi” hakkında Kanunun ve sonraki değişikliklerinin öngördüğü koşulları karşılamalıdır.
 • Mevcut işletmeler için başvuru aşamasında ve yatırımın sonunda, yeni işletmeler için ise yatırımın sonunda soğuk hava depo kapasitesinin 10.000 metreküpü aşmaması gerekmektedir.
 • Yatırımın konusu, AB’nin 1234/2007 sayılı Konsey Tüzüğü Bölüm 9: Meyve ve

Sebze listesinde yer alan meyve ve sebzeler ile ilgili olmalıdır.Yukarıda belirtilen şartları sağlayan işletmeler “5. Başvuru Sahibinin Sunması Gereken Bilgi ve Belgeler” bölümünde belirtilen ilgili bilgi, resmi belgeleri sağlamak ve taahhütleri yerine getirmek kaydıyla proje başvurusunda bulunabilirler

Desteklenen Harcamalar:

 • Temizleme, sınıflandırma, derecelendirme ve paketleme tesislerinin kurulması ve modernizasyonu için inşaat işleri
 • Yaş meyve ve sebzelerin yıkanması, temizlenmesi, seçilmesi, sınıflandırılması, derecelendirilmesi, ayıklanması, kesilmesi, kurutulması, mumlanması ve paketlenmesine yönelik makine ve ekipman satın alınması
 • Yaş meyve ve sebzelerin etiketlenmesi, markalanması ve tarladan sofraya olacak şekilde geriye dönük izlenmesini sağlayacak sistemler için makine ve ekipman satın alınması
 • Modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme tesisleri/hatları kurulması/modernizasyonu için inşaat işleri
 • Modifiye atmosferli soğuk hava depoları ve modifiye atmosfer koşulları altında paketleme tesisleri/hatları için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Ön soğutma ve soğutma ünitelerinin ve soğuk hava depolarının inşası ve/veya modernizasyonu için inşaat işleri
 • Ön soğutma ve soğutma üniteleri ve soğuk hava depoları için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • Hammadde ve ürün depolarının yapım/modernizasyonu için inşaat işleri
 • Hammadde ve ürün depoları için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması
 • İşleme tesisinde HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlariçin makine ve ekipman satın alınması
 • Ürün taşıma ekipmanı ve forkliftlerin satın alınması
 • Hammaddenin işleme tesislerine getirilmesi ve ürünün işleme tesislerinden pazara ulaştırılması sırasında oluşan kayıpların azaltılması ve kalitenin korunması amacıyla soğutma sistemine ve soğuk hava deposuna sahip motorlu taşıt araçlarının satın alınması (Bu tip araçların depolama hacmi en fazla 25 metreküp olabilir.)
 • Bilgisayarlar, özel yazılımlar ve özel teknolojik ekipman (denetleme, görüntüleme ve kayıt cihazları, frigorifik araçlarda soğutma kontrol sistemi) satın alınması