Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

103-2 ET VE ET ÜRÜNLERİNİNİŞLENMESİ VE PAZARLANMASI

(Proje Bütçesi: 30,000-3.000,000 EURO)

(DESTEK ORANI :%50)

 Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması Alt Tedbiri

 Amaç;

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt-tedbiri kapsamındaki destek faaliyetleri iki ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştır. Bu faaliyetlerin desteklenmesindeki amaç;

 

Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere; 1. ve 2.sınıf kesimhanelerin (sığır/keçi/koyun) ve/veya küçük ölçekli kırmızı et işleme tesislerinin alt yapılarının Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesi

 

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

Kombinalara ait olanlar dahil olmak üzere; küçük ve orta ölçekli kanatlı eti kesimhanelerinin ve/veya küçük ölçekli kanatlı eti işleme tesislerinin alt yapılarının, Topluluk standartlarına ulaştırılması ve yeni teknolojilerin uygulanması ile genel performansı ve rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Desteklenecek Yatırımlar

 • Bu program yalnız yukarıda belirtilen tanımlara uyan işletmelerce yapılacak yatırımlara ilişkindir. İşletmeler birden fazla tesisten oluşabilir.
 • Destekten faydalanabilmek için, projelerin, yatırım sonunda yukarıda belirtilen “Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması” alt tedbiri ile öngörülen amaçlara uygun nitelikte olması şarttır.
 • Başvuru şartı olarak mevcut işletme, ulusal minimum standartlara uygun olmalıdır.
 • Yatırım sonunda ilgili AB standartları karşılanmalıdır.
 • Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu, yalnızca et ve et ürünleri işlenmesi ve pazarlanması alt-tedbiri kapsamında, başvuru aşamasında ilde et ürünleri sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.

Uygun Harcama Tutarı

Faydalandırılacak desteğin parasal tutarının hesaplanmasında “uygun harcamalar” esas alınacaktır. Uygun harcamaların neler olduğu bu rehberin “3.1 Uygun Harcamalar” kısmında açıklanmaktadır

 

Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması alt tedbiri kapsamında her bir yatırım için

uygun harcamaların toplam değeri;

 • 30.000 avrodan az, 3.000.000 avrodan fazla olamaz

Destekten Yararlanabilecek Maksimum Proje Sayısı ve

Destek Tutarı Sınırı

Her bir başvuru sahibi IPARD Programında yer alan tüm tedbir ve alt tedbirlere yönelik başvuru çağrıları için, IPARD Programı uygulama süresince birden fazla proje teklifi sunabilir; ancak desteklenecek proje sayısı dördü geçemez. Başvuru sahibi, aynı başvuru çağrı döneminde birden fazla proje başvurusu yapamaz.Bir gerçek kişinin aynı zamanda “tek ortaklı sermaye şirketi kurulumu yoluyla” tüzel kişilik olarak yapacağı başvurular aynı gerçek kişi tarafından yapılmış sayılır ve toplam

başvurulabilecek proje sayısı ile harcanabilecek toplam tutara dahil edilir.Başvuru sahibi sözleşme imzalanmış en fazla dört projeden yararlanma hakkını tek bir alt tedbir kapsamında kullanabileceği gibi, bu dört projesini IPARD Programı altında farklı tedbir-alt tedbirlerde de kullanabilir.

 

Ancak;

(a) Başvuru sahibi, ancak bir yatırımı sona erdiğinde (nihai ödemeden sonra) IPARD desteğine yeniden başvurabilir.

(b) Eğer 4 proje de aynı tedbir-alt tedbir kapsamında hazırlanacaksa, bu dört projenin uygun harcamaları toplamı o tedbir için belirlenmiş olan üst sınırı geçemez. IPARD süresince her bir faydalanıcının Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanmasının Yeniden Yapılandırılması ve Topluluk Standartlarına Ulaştırılmasına Yönelik Yatırımlar Tedbiri kapsamında yararlanabileceği toplam uygun harcama değeri 3.000.000 avro ile sınırlıdır.

BAŞVURU KOŞULLARI

Kamu tüzel kişilikleri hariç olmak üzere, ulusal kanunlarca tanınmış gerçek ve tüzel kişiler (Kamu hissesi %25’den fazla olan tüzel kişilikler uygun değildir.) gerekli uygunluk koşullarını sağlamak kaydıyla yatırımı kapsamında yapacağı harcamalardan uygun kabul edilenlerin kamu kaynaklarından karşılanmasını talep edebilir.Bu alt tedbir kapsamında, mevcut işletmenin modernizasyonu ve mevcut işletmelerde yeni tesis kurulumunun yanında yeni işletme kurulumu da desteklenmektedir. Başvuru sahibi, başvurusunun mevcut işletme mi yoksa yeni işletme mi olduğunu aşağıdaki tanımlara göre belirleyecek ve başvuru paketini bu gerekliliklere göre oluşturacaktır.

İşletmenin Sağlaması Gereken Koşullar

Destek için başvuran tüm işletmeler;

1. 250 kişiden az çalışanı istihdam eden ve yıllık cirosu veya bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan küçük ve orta ölçekli işletmeler kapsamında olmalıdır.

2. Mevcut işletmeler, aşağıdaki kanunlarla belirtilen üretim ve kayıt belgelerine sahip olmalıdır.

 • 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu
 • 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanan “İş Yeri Açma ve

Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik”,

3. Ulusal Vergi Sistemine kayıtlı olmalıdır.

İşletme;

Bütçe Kalemi 1 (Kırmızı Et İşleme ve Pazarlama)

Mevcut işletme sığır, koyun ve keçi türü hayvan kesimi ve/veya 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de tanımlandığı şekilde ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve

pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

 • Kesimhane ise;

- Günlük en az 30 sığır ve 50 koyun/keçi cinsi, en fazla 250 sığır ve 2.000 koyun/keçi cinsi hayvan kesim kapasitesine, yada

- Sadece sığır kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 36, en fazla 500 hayvan kesim kapasitesine, ya da

- Sadece koyun ve keçi kesimi gerçekleştiriyorsa, günlük en az 290, en fazla 4.000 hayvan kesim kapasitesine sahip olmalı,

 • Et İşleme Tesisi ise;

- Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton günlük kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

 • Kombina ise;

- Kesimhane için başvurması durumunda, kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

- Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

- Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

Bütçe Kalemi 2 (Kanatlı Eti İşleme ve Pazarlama)

Mevcut işletme kanatlı hayvan kesimi ve/veya 852/2004 sayılı Komisyon Tüzüğü Madde 2’de tanımlandığı şekilde ısıtma, tütsüleme, kürleme, olgunlaştırma, marinasyon, kurutma, ekstrakte etme, ekstrüzyon işlemlerini veya bu işlemlerin kombinasyonlarını içeren süreçlerle ilk ürünün temel olarak değiştirilerek işlenmesi ve pazarlanması üzerine faaliyet göstermelidir.

 • Kesimhane ise;

- Saatte en az 1.000 tavuk, en fazla 5.000 tavuk kesim kapasitesine, ya da

- Saatte en az 100 hindi, en fazla 1.000 hindi kesim kapasitesine sahip olmalı,

 • Et İşleme Tesisi ise;

- Günlük en az 0,5 Ton, en fazla 5 Ton kurulu et işleme kapasitesine sahip olmalıdır.

 • Kombina ise;

- Kesimhane için başvurması durumunda kesimhane için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

- Et işleme için başvurması durumunda et işleme için yukarıda istenen şartlara sahip olmalıdır,

- Kesimhane ve et işlemeye aynı anda başvurması durumunda, kesimhane ve et işleme için istenen şartlara aynı anda sahip olmalıdır.

6. Başvuru sahibi (tüzel kişilerde tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi) başvuru teslim edildiğinde 65 yaşın üzerinde olmamalıdır. (66 yaşından gün almış olmamalıdır).

Desteklenen Harcamalar:

 • Kesimhanelerin inşası veya yenilenmesi için gerekli olan inşaat işleri
 • Et ve et ürünleri işleme tesislerinin yenilenmesi için gerekli olan inşaat işleri
 • Et ve et ürünleri işleme tesislerinin yenilenmesi için gerekli makine ve ekipmanın satın alınması
 • AB standartlarına tam olarak uyacak şekilde hijyen ve ürün kalitesinin geliştirilmesi için gerekli makine, ekipman ve teknoloji satın alınması
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrolünü iyileştirmek amacıyla kurulacak laboratuvarlar için gerekli inşaat işleri
 • Ürün kalitesi ve hijyen kontrol kontrolünü iyileştirmek amacıyla kurulacak laboratuvarlar için gerekli makine ve ekipman satın alınması
 • HACCP prensiplerine dayanan prosedürleri uygulamak için gerekli olan yatırımlariçin gerekli makine, ekipman ve teknoloji satın alınması
 • Çevre korunmasına yönelik olarak ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için kurulacak tesisler (rendering, kan ve kemik unu yapımı ve paketlenmesi ile yakma üniteleri de dahil) için gerekli olan inşaat işleri
 • Ara ürünlerin ve işlenebilir atıkların yeniden işlenmesi ile atıkların işlenmesi ve eliminasyonu için makine ve ekipman satın alınması
 • Atık su arıtma/saflaştırma (fiziksel, biyolojik ve/veya kimyasal) tesisleri (yağ toplama da dâhil ) için inşaat işleri
 • Atık su arıtma/saflaştırma tesisleri için makine ve ekipman satın alınması
 • Hayvan refahıyla ilgili mevzuatları karşılamaya yönelik inşaat işleri
 • Hayvan refahı ilgili mevzuatları karşılamaya yönelik makine ve ekipman satın alınması
 • Modern paketleme ve işaretleme işlemleri (otomatik gramajlama, vakumlama, dolum, paketleme, etiketleme ) için makine ve ekipman satın alınması
 • Soğuk hava deposu için gerekli ekipman ile karkas ve et ürünleri için soğutuculu nakliye araçları satın alınması
 • Bilgisayarlar, özel yazılımların ve özel teknolojik ekipman (barkot okuyucu ve yazıcı, görüntüleme, denetleme ve kayıt cihazları ) satın alınması
 • Tesis içindeki karkas ve etin izlenebilirliğinin sağlanması için yazılım ve izleme sistemleri kurulması (taşıma, kesim, soğutma, paketleme, etiketleme işlemlerin görüntülenmesi ve kontrolü )