• Damızlık Manda Yetiştiriciliğine %50 Hibe

  • Damızlık Manda Yetiştiriciliğine %50 Hibe

  • Damızlık Manda Yetiştiriciliğine %50 Hibe

DAMIZLIK MANDA DÜVESİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Damızlık Manda Yetiştiricilerini desteklemeye başladı.

Destek Kapsamı

Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsar.

Yapılacak ahırlar, yatırım yapılacak ilin koşullarına göre açık veya yarı açık sistem olacaktır.

 

Hibe Oranı %50

İnşaat Yatırımı

Hayvan Alımı (Damızlık dişi manda ve manda boğası)

Makine Ekipman (Yem Karma ve Dağıtma Römorku – Otomatik Gübre Sıyırıcı)  Alımı

 

*İnşaat gider kalemleri; kapasiteye uygun ahır, gübre çukuru, yem deposu, silaj çukuru inşaatlarını kapsar.

*İdari binalar, bakıcı evi, bekçi kulübesi, basit onarım, çatı aktarımı, arazi düzeltme ve çevre yapıları destekleme kapsamında değerlendirilmezler.

*Tadilat projeleri kapasite artırımına konu ahırın taşıyıcı unsurlarını etkileyen veya brüt inşaat alanını değiştiren işlemler, pencere alanlarının genişletilmesi, kapıya dönüştürülmesi, çatı yüksekliğinin artırılması, pencere ve kapılar gibi unsurların yerlerinin veya ölçülerinin değiştirilmesi gibi bina görünümüne etki eden unsurların birlikte olmak kaydıyla hibe konularına uygun kapasiteye ulaşılmasını sağlayan işlemleri kapsar.

*İnşaatlar için yapılacak hibe desteği ödemesinde Bakanlıkça projenin onaylandığı yıldaki Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan “İnşaat ve Tesisat Analiz ve Birim Fiyatlar” üzerinden poz numaralarına göre hazırlanan maliyet cetvelleri kullanılır.

 

Satın alınacak damızlık dişi mandalar ve boğalar için;

a) Uygulama rehberinde yer alan ve Bakanlıkça belirlenmiş olan teknik ve sağlık şartlarını taşıması gerekir.

b) Kurulacak işletmelerde her 50 baş dişi manda için 1 baş manda boğası olur.

c) Mandaların ve boğaların seçimi, masrafları yatırımcıya ait olmak üzere yurtiçi temininde il müdürlüğünce görevlendirilen bir ziraat mühendisi (zooteknist) ve bir veteriner hekimden oluşan seçim heyetince uygulama rehberinde yer alan teknik ve sağlık şartları doğrultusunda yapılır.

ç) Hayvanların, en az 3 aylık gebe manda olmadan satılmayacağına dair taahhütname alınır

d) Desteklemeye esas, dişi mandaların ve boğaların birim fiyatları merkez proje değerlendirme komisyonunca belirlenir.

Yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı yeni, kullanılmamış, TSE veya CE belgeli, Bakanlıkça deney yapma yetkisi verilmiş kuruluşlardan alınmış olumlu deney raporuna sahip ve projenin kapasitesine uygun olur. Satın alınacak yem karma ve dağıtma makinesi ile gübre sıyırıcısı için istenilecek belgeler ve teknik özellikler uygulama rehberinde belirtilir.

Yatırımın tamamlanması ve hak edişlerin ödenmesi sonrasında işletmeler beş yıl süre ile yılda en az iki defa olmak üzere il müdürlüklerince denetlenir ve Genel Müdürlüğe bildirilir. Yapılacak kontrol ve denetimler sonucunda tespit edilen hata veya noksanlıkların, il müdürlüğünce belirlenecek süre içerisinde yatırımcı tarafından giderilmesinin zorunlu olduğu yazı ile yatırımcıya bildirilir.

 

Hibe desteği Bakanlıkça belirlenecek olan illerde 2017-2019 yılları arasında uygulanacaktır.

İlgili tebliğ 15/04/2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanmıştır. Destekleme için Başvuru Rehberleri ve Başvuru Zamanları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı resmi web sayfasında ilan edilecektir.