• Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020)

 • Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020)

Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020) Özel Sektörün Geliştirilmesi (Ösg) Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi

PROGRAM OTORİTESİ: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı)

Son Başvuru Tarihi: 09/06/2017

Eylem 1: Özel Sektörün Geliştirilmesi (Ösg)

Başlık: Faaliyet 1.1 İmalat Sanayi

İmalat Sanayinde Rekabetçiliğin Artırılması ve Değer Zincirlerinin Güçlendirilmesi

Bu Çağrının Hedef ve Öncelikleri

Bu Proje Teklif Çağrısının genel hedefi Faaliyet 1.1 ile uyumludur ve imalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak şeklindedir.

Özel hedefler şunlardır:

 • Değer zincirlerinin küresel, uluslararası ve bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesi,
 • KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi,
 • KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artırarak, KOBİ’lerin, yeşil ekonomiye geçişte ortaya çıkacak iş fırsatlarından yararlanmaları için desteklenmesi.

Coğrafi Odaklanma

Projeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 1.1 için orta-düşük ve düşük gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir: NUTS TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane), TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat), TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop), TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya), TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt), TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır), TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkâri).

Temalar

Bu Çağrı, tam değer zinciri modelinde yer alan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin – girdi lojistiği, operasyon (lojistiğin organizasyon ve yönetiminde, envanter yönetiminde, bilişim ve iletişim teknolojilerinde, enerjide ve yan hizmetler vb. hususlarda kaynak yönetiminin daha etkili ve etkin kullanımı) çıktı lojistiği, pazarlama ve satış, satış sonrası hizmetler ve destek faaliyetleri (muhasebe, hukuksal mevzular, finans, kalite kontrolü, standartlar, yönetim, süreçler, İK yönetimi, malların edinim yöntemleri, hizmetler vb.) süreçlerini hedeflemektedir.

Faaliyet Türleri

 • OSB’lerin uzmanlaşması ve yetkinlik geliştirmesi,
 • İmalat sanayinin daha fazla Ar-Ge yoğun sektörlere dönüştürülmesi,
 • KOBİ’ler, destek kuruluşları (Üniversiteler, Ar-Ge merkezleri, OSB’ler), yatırımcılar ve büyük şirketlerin kendi aralarında ve birbirleriyle ortaklık ve işbirlikleri,
 • Üçlü sarmal modeline (devlet, sanayi, üniversite) dayalı yapıların oluşturulması,
 • İş destek kurumlarının yetkinliklerinin geliştirilmesi,
 • Ortak kullanım tesislerinin kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • Sanayi 4.0’a dönüşümün desteklenmesi,
 • Üretici sertifikasyonu, ürün sertifikalandırma, test, standardizasyon, kalibrasyon, akreditasyon, kalite güvence sistemleri ve benzeri faaliyetler için hazırlıklar,
 • Yeni ürün/hizmet tasarımı, teknik şartnameleri hazırlıkları vb.,
 • Yeni malzemelerin kullanımı,
 • Ortak teşebbüsler için ağ oluşturma (dernekler, kümeler, kooperatifler vb.),
 • Yeni dağıtım kanalları, yöntemleri, e-ticaret vb.,
 • Markalaşma,
 • Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımı (tasarım, yazılım yönetimi, örnek: Kurumsal risk yönetimi uygulamaları),
 • Yenilikçi satış sonrası teknikler, Yeni depolama yöntemleri, prosedürleri ve sistemleri,
 • Geri dönüşüm,
 • Kaynak verimliliği,
 • Yukarıda listelenenlerin hepsi için yeteneklerinin geliştirilmesi bağlamında danışmanlık, eğitim, mentörlük, koçluk ve kapasite geliştirme faaliyetleri.

Bütçe Tahsisatı

Bu Çağrı altında tahsis edilebilecek tahmini bütçe toplamı 60 Milyon Avro ’dur.

Her bir proje için asgari ve azami destek miktarı asgari 2 milyon Avro ve azami 10 milyon Avro ‘dur. Program Otoritesi projenin uygun maliyetlerinin % 100’üne kadar finansman sağlayabilir. Uygun olmayan maliyetler ise başvuru sahibi ve/veya ortak(lar) tarafından karşılanmalıdır. Proje bütçesi ve maliyet kısıtlarına ilişkin diğer kurallar için, Program Otoritesi yetersiz kalite ve sayıda başvuru gelmesi durumunda toplam fon tutarının tümünü kullandırmama hakkını elinde tutar. Bu durumda Program Otoritesi, fonları, diğer konu başlıklarına tahsis edebilir.

Program Otoritesi, bu çağrı için ayrılan toplam bütçenin (60 milyon €) 2 katı tutarına kadar (değerlendirme sonucunda belirlenmiş olan eşik değerini aşan proje teklifleri arasından) proje tekliflerini proje havuzuna dâhil edebilir.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Başvuru sahibi:

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ve tescillenmiş tüzel kişilik olmalı,
 • Kar amacı gütmemeli,

Projelerin hazırlanmasından, uygulama döneminde yönetiminden ve projenin tamamlanması sonrasında sürdürülebilirliğinden ve sürekliliğinden doğrudan sorumlu olmalıdır.

ve; yasal yapısı aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • Organize Sanayi Bölgeleri;
 • İhracat Birlikleri;
 • Ticaret ve/veya Sanayi Odaları; Ticaret Borsaları;
 • Kalkınma Ajansları/İdareleri
 • Meslek Kuruluşları (Dernek, federasyon, birlik vb.)
 • Sanayi Siteleri (eski Küçük Sanayi Siteleri)

Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020) Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Faaliyet 2.1: Araştırma ve Geliştirme

Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)

Coğrafi Odaklanma

Projeler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilir. Bununla birlikte RYSOP, Faaliyet 2.1 için yüksek ve orta-yüksek gelirli bölgelere öncelik vermektedir. Dolayısıyla, değerlendirme sırasında öncelik şu bölgelere verilecektir: TR10 (İstanbul), TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova), TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik), TR51 (Ankara), TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), TR31 (İzmir), TR61 (Antalya, Isparta, Burdur), TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), TR22 (Balıkesir, Çanakkale), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak), TR62 (Adana, Mersin), TR52 (Konya, Karaman), TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir).

BAŞLIK: FAALİYET 2.1: ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME

Bu Çağrının Hedef ve Öncelikleri

Bu proje teklif çağrısının genel hedefi Eylem 2 ile uyumludur ve kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim  kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmak şeklindedir.

Özel hedefler ise:

 • Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısının ile üniversite-sanayi işbirliği sayısının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansal açığın kapatılarak, yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmeleri,
 • Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin işlevselliğinin artırılması,
 • Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yenilik destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,
 • Sermaye finansmanı mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılması,
 • Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada tutunmasının desteklenmesidir.

 

Faaliyet Türleri

 • Projeler aşağıda listelenen bir veya daha fazla faaliyetten oluşabilir. Faaliyet listesi tahmini olup , her iki konu başlığı için belirlenen temalara uygulanabilir. Bu faaliyet türlerinin verilmesindeki amaç, başvuru sahiplerine rehberlik etmek ve başvuru sahiplerini yönlendirmektir.
 • Belirli tematik alanlarda; Ar-Ge yetkinliği sağlamak amacıyla; tesisler oluşturulması veya işler hale getirilmesi ya da mevcut merkezlerin kalite ve yetkinliklerinin arttırılması,
 • Yeni fikirler ve teknolojiler üretilmesi için laboratuvar alanları oluşturulması/geliştirilmesi ve bu laboratuvarların, tematik alanlar özelinde kavram doğrulama aşaması testleri için bir platform olarak hizmet sağlaması,
 • Sinerji oluşturmak, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı iş ilişkilerini en uygun hale getirmek ve belirli alanlarda teknoloji ve araştırma kümeleri oluşturmak veya bunları güçlendirmek için ATGY sisteminde paydaşları bir araya getirecek mekanizmalar oluşturulması,
 • Sosyal yönü olan yenilikçi ürünler de dahil olmak üzere ürün prototipleri üretilmesine yönelik ArGe faaliyetlerini destekleyecek hizmetler,
 • Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çalışmaları için mekanizmalar oluşturulması, 
 • Belirli tematik alanlarda uluslararası teknoloji transfer ekosistem oyuncuları/paydaşlarının uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Belirli tematik alanda/alanlarda Avrupa’daki Ar-Ge kurumları ve merkezleriyle ortaklıklar oluşturmak için hazırlık çalışmaları ve stratejileri,
 • Tematik alan özelinde işbirliği yapma potansiyelini destekleyecek, büyük şirketler ve başlangıç şirketlerini bağlantılı hale getirecek mekanizmalar kurulması,
 • Sosyal yeniliğe yönelik çalışmalar, -uygulanabildiği yerde- ürünlerinin/hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek büyük ölçekli işletmeler ve yenilikçi araçlarla hizmetlerinin toplumsal etkisini artırabilecek kamu kurumlarını da (yerel yönetimler dâhil) hedefleyen faaliyetler,
 • Prototiplemesi yapılmış ürünlerin test ve sertifika hizmetlerine yönelik hazırlık çalışmaları,
 • Sektörde ihtisaslaşma, ihtisas alanı, hizmet sunum kılavuz ve rehberlerine odaklanmış Pazar araştırmaları, ihtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, anket, analitik çalışmalar, sektör analizleri, haritalandırma ve kıyaslama faaliyetleri,
 • Üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirebilecek hukuki iyileştirmeler (sadeleştirme dahil) için politika teklifleri geliştirme çalışmaları,
 • Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması,
 • Ar-Ge merkezlerinin yönetimleri, Ar-Ge personeli, araştırmacıları ve iş geliştirme yöneticileri ve ayrıca girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve diğer türlerde kapasite geliştirme faaliyetleri,
 • Tematik alanlarda veri tabanı/bilgi sistemleri geliştirilmesi, mevcut sistem/ağlara üyelik,
 • Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası seviyede olabilecek şekilde; üniversiteler, teknoloji transfer ara yüzleri ve özel sektör arasında ATGY odaklı stratejik ve kurumsal işbirlikleri, ortaklıklar ve ağ oluşturma faaliyetleri,
 • Ulusal ve uluslararası fonlar (özellikle H2020, COSME, Eureka, Eurostar gibi AB fonları) tarafından desteklenen projelerin uygulanması kapsamında ilgili aktörlerin kapasitelerini artırmak için bu aktörler arasında uzun dönemli stratejik ve kurumsal ortaklıklar oluşturulması,
 • Belirli ileri teknoloji/teknolojilere odaklı ağlar ve işbirlikleri,
 • Ortaklıklar için marka geliştirme ve ortaklıkların kabiliyetlerinin/kapasitelerinin pazarlanması da dahil olmak üzere, uluslararası anlaşma için strateji geliştirilmesi.

Bütçe Tahsisatı

Bu Çağrı altında tahsis edilebilecek tahmini bütçe toplamı 17,3 milyon € olup, söz konusu bütçe iki konu başlığı altında tahsis edilecektir. Konu başlığı 2.1.1 için tahsis edilen tahmini bütçe 10 milyon €, Her bir proje için asgari ve azami destek miktarı konu başlıkları bazında şöyledir:

Konu başlığı 2.1.1 asgari: 1 milyon € ve azami: 5 milyon €

Konu başlığı 2.1.2 asgari: 1 milyon € ve azami: 3 milyon €

Program Otoritesi projenin uygun maliyetlerinin % 100’üne kadar finansman sağlayabilir. Uygun olmayan maliyetler ise başvuru sahibi ve/veya ortak(lar)ı tarafından karşılanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ve tescillenmiş tüzel kişilik olmalı,

Kar amacı gütmemeli (Yetkili organlarının gelecek, -en az- 5 yıl boyunca kar dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı, karar almaları şartıyla TGB yönetici şirketleri ve TTO’lar uygun başvuru sahipleridir),

Projelerin hazırlanmasından, uygulama döneminde yönetiminden ve projenin tamamlanması sonrasında sürdürülebilirliğinden ve sürekliliğinden doğrudan sorumlu olmalıdır.

Ve yasal yapısı aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • TGB,
 • TTO,
 • Üniversite,
 • Araştırma merkezi ve enstitüsü (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere),
 • Yukarıda yer alan kurumlara bağlı dernek ve vakıflar.
 •  

Rekabetçilik Ve Yenilik Sektör Operasyonel Programı (2014-2020) Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) Faaliyet 2.2: Teknoloji Transferi Ve Ticarileşme

Eylem 2: Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY)

BAŞLIK: Faaliyet 2.2: Teknoloji Transferi Ve Ticarileşme

Bu Çağrının Hedef ve Öncelikleri

Bu proje teklif çağrısının genel hedefi Eylem 2 ile uyumludur ve kamu özel ortaklığı (üniversite sanayi işbirliğini de kapsamak fakat bununla sınırlı olmamak kaydıyla) ve KOBİ’lerin yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek yoluyla Bilim, Teknoloji ve Yenilik alanına sanayinin katılımını artırarak ulusal yenilik ekosisteminin işlevselliğini artırmaktır.

Özel hedefleri ise:

 • Türkiye’de kamu ve özel sektöre ait var olan araştırma altyapısının ile üniversite-sanayi işbirliği sayısının artırılması ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi,
 • Yenilikçi fikirler ile sermaye yatırımcıları arasındaki finansal açığın kapatılarak, yenilikçi ürünlerin daha hızlı ticarileştirilmeleri,
 • Yenilikçi başlangıç şirketlerine ve KOBİ’lere kuluçka hizmeti veren yapıların/tesislerin işlevselliğinin artırılması,
 • Sosyal yenilik konusunda farkındalığın artırılması ve sosyal yenilik destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi,
 • Sermaye finansmanı mekanizmalarının genişletilmesi ile başlangıç şirketleri ve KOBİ’lerin bu tür araçlara erişiminin artırılması,
 • Yenilikçi yeşil ürünlerin, süreçlerin ve hizmetlerin geliştirilmesinin ve piyasada tutunmasının desteklenmesi.

 

Faaliyet Türleri

 • Projeler aşağıda listelenen bir veya daha fazla faaliyetten oluşabilir. Faaliyet listesi tahmini olup her iki konu başlığı için belirlenen temalara uygulanabilir. Bu faaliyet türlerinin verilmesindeki amaç, başvuru sahiplerine rehberlik etmek ve başvuru sahiplerini yönlendirmektir.
 • Teknoparkların, TTO'ların veya araştırma merkezlerinin hızlı ürün tasarımı, simülasyon, modelleme ve ürün gerçekleme(validasyon) altyapılarının (test ve belgelendirme), teknoloji transferi ve ticaret faaliyetlerinin hızlandırılmasını kolaylaştıracak mevcut tesislerin yetkinliklerin ve kalitesinin geliştirilmesi ve yeni tesislerin desteklenmesi için kapasite geliştirme hizmetleri.
 • Teknolojinin ticarileştirme potansiyelinin daha etkin kullanılması için fabrikalar, yaşam alanları, atölye çalışmaları veya gelişmiş simülasyon, tasarım ve prototip modelleme merkezleri gibi mevcut tesislerin niteliklerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi veya iyileştirilmesi.
 • Teknoloji transferinde sinerji oluşturmak için paydaşlar arası bağlantıların kurulması, bilgi paylaşımını ve işbirliğine dayalı çalışma ilişkilerini optimize etmek, ve belirli tematik alanlarda teknoloji ve araştırma kümeleri yaratmak veya güçlendirmek.
 • Teknoloji transferi ve ticarileştirme ekosistemi aktörleri veya paydaşları için uluslararası ağların kurulması ve desteklenmesi için hazırlık stratejileri ve çalışmalar.
 • Ürün belgelendirme (sertifikasyon) amacıyla test ve akreditasyon hizmetleri sunma mekanizmalarının kurulması veya geliştirilmesi.
 • Teknoloji ticarileşmesi için işbirliği yapma potansiyelini desteklemek üzere büyük şirketlerle yeni şirketleri birbirine bağlayan mekanizmalar kurmak.
 • Uluslararası Ar-Ge kuruluşları ve merkezleri ile teknoloji transferi ve ticarileşme odaklı işbirliği ortaklıkları ve ağların kurulması.
 • Başarı hikayeleri ile yetenekleri teşvik etmek için eğitim programları, öğrenci projeleri veya etkinlikler düzenleyerek özel sektör aktörlerini üniversiteler ile bağlayan platformların oluşturulması.
 • Yenilikçi genç girişimcikler, sosyal yenilikçiler ve/veya yeni teşebbüsler için saygın uluslar ve uluslararası yarışmaların, açılış kamplarının ve etkinliklerinin düzenlenmesi ve finansmanı.
 • Ortak hızlandırma programların kurulması.
 • Ortaklık ve ağlar için yatırım teşvik tanıtım turları, öz sermaye yatırımı fuarları, yatırımcı buluşturma etkinlikleri, aktiviteleri düzenlenmesi ve/veya bu etkinliklere katılımın sağlanması.
 • Mentörler, akademisyenler, girişimciler gibi teknoloji transferi ve ticarileştirme aktörleri arasında bağların kurulması için patent ve teknoloji portföyü, veri tabanları ve platformlar (Bilgi Sistemleri,  fikri hakların yönetim yetkinliği, hukuk danışmanlığı, küresel pazar araştırması vb.) gibi araçların ve hizmetlerin ortak kullanımının geliştirilmesi veya özelleştirilmesi.
 • İhtiyaç analizleri, tanı çalışmaları, haritalama, kıyaslama ve diğer analik çalışmalar, araştırmalar; teknoloji transferi ve ticari faaliyetler alanlarında sanayi-üniversite işbirliğini güçlendirici politika önerileri (basitleştirme dahil) üretilmesi.
 • Marka araştırması, marka haritalama, marka geliştirme, tanıtım vb. gibi markalaşma girişimlerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Ağ veya ortaklık için teknoloji ticarileştirme stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması.
 • Hizmet sunum kılavuz ve rehberlerinin hazırlanması.
 • Teknoloji transferi ve ticarileşme için gerekli olan beceri ve yetkinlikleri geliştirmek için eğitim programları ve diğer kapasite geliştirme faaliyetleri.
 • En iyi uygulamaları öğrenmek ve uluslararası ağlar kurmak için dış kurumlar/aracı kurumlardaki ağ ortakları için staj düzenlenmesi.
 • Farkındalık artırma, tanıtım ve görünürlük faaliyetleri.

Bütçe Tahsisatı

Bu Çağrı altında tahsis edilebilecek tahmini toplam bütçe toplamı 35,5 milyon € olup, söz konusu bütçe iki konu başlığı altında tahsis edilecektir. Konu başlığı 2.2.1 için tahsis edilen tahmini bütçe 23  milyon € iken, konu başlığı 2.2.2 için tahmini bütçe 12,5 milyon €’dur.

Her bir proje için asgari ve azami destek miktarı konu başlıkları bazında şöyledir:

 • Konu başlığı 2.2.1 asgari: 1 milyon € ve azami: 5 milyon €
 • Konu başlığı 2.2.2 asgari: 1 milyon € ve azami: 3 milyon €

Program Otoritesi projenin uygun maliyetlerinin % 100’üne kadar finansman sağlayabilir. Uygun olmayan maliyetler ise başvuru sahibi ve/veya ortak(lar)ı tarafından karşılanmalıdır.

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

 • Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş ve tescillenmiş tüzel kişilik olmalı,
 • Kar amacı gütmemeli (Yetkili organlarının gelecek - en az- 5 yıl boyunca kar dağıtmayacaklarına dair yazılı ve yasal olarak bağlayıcı karar almaları şartıyla TGB yönetici şirketleri ve TTO’lar uygun başvuru sahipleridir),
 • Projelerin hazırlanmasından, uygulama döneminde yönetiminden ve projenin tamamlanması sonrasında sürdürülebilirliğinden ve sürekliliğinden doğrudan sorumlu olmalıdır.

Ve yasal yapısı aşağıdakilerden bir tanesi olmalıdır:

 • TGB,
 • TTO,
 • Üniversite,
 • Araştırma merkezi ve enstitüsü (özel şirket/birim araştırma merkezleri hariç olmak üzere),

Yukarıda yer alan kurumlara bağlı dernek ve vakıflar.

Süre

Bu Çağrı altında yer alan her iki konu başlığı için de, proje süresi (uygulama dönemi) 36 ayı geçemez. 

Elektronik başvurular 09/06/2017 saat 17.00’ye kadar yapılmalıdır. Başvuruların elden teslimi ise, son başvuru tarihinden 5 (beş) iş günü içerisinde (16/06/2017), saat 17.00’ye kadar gerçekleştirilmelidir. Elden teslim edilen başvurular için, kanıt oluşturmak amacıyla teslim tarih ve saatinin yer aldığı teslim belgesi çıktısı düzenlenecektir. 09/06/2017 günü saat 17.00’dan sonra elektronik başvuru sistemine erişim kesilecek olup, belirtilen tarih ve saatten sonra elektronik başvuru yapmak mümkün olmayacaktır.